Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøms opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Som advokat er der en række oplysninger, som jeg er forpligtiget til at afgive i forbindelse med, at jeg påtager mig en sag for en klient.

Skriftlige prisoplysninger

De advokatetiske regler bestemmer, at advokaten skal afgive skriftlige prisoplysninger.

 

En klient, som er forbruger, har krav på oplysninger om de vigtigste elementer i en sag som advokaten påtager sig. Advokaten skal give oplysning om forventet pris og om den måde salæret vil blive beregnet på. Der vil således ved sagens opstart blive udarbejdet en skriftlig ordrebekræftelse, som indeholder nærmere oplysninger om bl.a. pris, og det forventede omfang af sagen.

 

Ved opstart af en sag vil der blive givet prisoplysninger ud fra min erfaring med lignende sager. Det er naturligvis muligt at aftale et mere eller mindre fast salær forud for sagens opstart.

 

I nogle typer sager kan det dog være svært at skønne over den endelige afregning, idet sagens omfang og kompleksitet ved sagens start endnu ikke er fastlagt. Det er ikke altid muligt ved opstart af sagen at vurdere, hvad sagen kommer til at koste. Hvis der er angivet en anslået pris, og det viser sig, at der bliver registreret mere tid på sagen end den anslåede pris, vil klienten modtage nye prisoplysninger.

 

Ved sagens start vil klienten få oplyst, så vidt det er muligt, om der er andre udgifter end til advokaten, som f.eks. er retsafgifter, gebyrer, tinglysningsafgifter.

 

Det bemærkes, at en erhvervsklient skal have prisoplysning ved anmodning herom.

Forretningsbetingelser - Skriftlige prisoplysninger

Sagens udførelse

Advokatfirmaet vil behandle sagen ud fra de instrukser, der modtages af klienten.  Advokatfirmaet er dog berettiget til at nægte at efterkomme klientens instruks, hvis det f.eks. ikke er i overensstemmelse med de advokatetiske regler eller er i strid med lovgivningen.

Ophør af sagen

Klienten kan til enhver tid anmode om at arbejdet med sagen standses.

Advokatfirmaet kan til enhver tid frasige sig sagen eller standse arbejdet med sagen. Dette kan ske i tilfælde, hvor sagen får en anden karakter end forudsat.

Ved ophør af sagen vil advokatfirmaet være behjælpelig med at finde anden advokat eller rådgiver.

Honorar

Udgangspunktet er, at honoraret beregnes ud fra den tid, der bruges på sagen.

Der kan dog ske en regulering af honoraret afhængig af sagens karakter og den værdi som min rådgivning har tilført opdraget. Der er tale om en samlet vurdering, hvor bl.a. følgende elementer ind-går:

Det anvendte tidsforbrug, sagens genstand, anvendelse af specialkompetence, opgavens kompleksitet, om arbejdet er udført under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, ansvar forbundet med sagen, den interesse opgaven repræsenterer for klienten og det opnåede resultat.

Honoraret tillægges moms.

I de sager hvor der ikke er aftalt et fast honorar, vil afregning normalt ske pr. a´conto.

Ved sagens opstart kan der blive pålagt at betale et depositum.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage kontant, hvorefter der kan beregnes morarenter, jfr. Renteloven.

Timetakster pr. 1. januar 2022

Grundtakst: kr. 460 + 25 % moms, i alt kr. 575.

Grundtaksten vil dække sagens journalisering og oprettelse, kontrol af interessekonflikt, indhentelse af oplysninger i henhold til Hvidvaskningsloven, opbevaring af sagen i 5 år.

 

Pr. sagsbehandlertime: kr. 1.300 + 25 % moms, i alt kr. 1.625.

 

Pr. advokatfuldmægtigtime: kr. 1.800 + 25 % moms, i alt. kr. 2.250.

 

Pr. advokattime: fra kr. 2.500 + 25 % moms, i alt kr. 3.125.

Porto og kopiering

Grundtakst: kr. 460 + 25 % moms, i alt kr. 575.

Omkostninger

Advokatfirmaet er ikke forpligtiget til at afholde udlæg på vegne af klienten. Disse vil blive opkrævet ved forfald.

Klientmidler

Alle klientmidler vil blive indsat på en klientkonto i anerkendt pengeinstitut. Klientmidler vil i øvrigt blive forvaltet efter Advokatsamfundets regler og undergives revision af revisor.

 

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du har i banken via en advokatklientbankkonto, som der gælder for de penge du selv sætter i banken.
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder, at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du både har penge på din egen konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen.

Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

 

Advokatfirmaet har samlet klientkonti i Jyske Bank og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i her.

 

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting.

Tidsregistrering

Arbejde i forbindelse med sagen vil som udgangspunkt blive elektronisk registreret. Det registreres, hvem der udfører arbejdet, hvilket arbejde der udføres, og hvor langt tid, arbejdet har taget at udføre.

Identitetsoplysninger

Alle danske advokater er omfattet af hvidvaskningsloven. Loven pålægger advokaterne bl.a. at indhente identitetsoplysninger om klienten ved sagens start og at indhente identitetsoplysninger på fuldmægtigen og fuldmagtsgiveren, hvis klienten handler på vegne af andre.

Derudover skal advokaten opbevare identitetsoplysninger, dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner i mindst 5 år fra en sags afslutning.

Alle danske advokater er endvidere forpligtiget til at foretage indberetning til enten Advokatsamfundet eller Hvidvaskningssekretariatet, hvis advokaten finder mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terror, og en nærmere undersøgelse ikke kan afkræfte denne mistanke.

Klienten vil ikke blive underrettet i forbindelse med en indberetning til Hvidvaskningssekretariatet.

Klienten vil derfor i forbindelse med opstart af en ny sag blive anmodet om at afgive identitetsoplysninger, det vil sige oplysninger om navn, adresse, cpr.nr. og CVR-nummer (gælder kun selskaber). For private kan dokumentation ske i form af kopi af sygesikringsbevis samt pas eller kørekort. En kopi af denne dokumentation skal afleveres til advokaten, som herefter skal opbevare dokumentationen.

Vi opbevarer personlige oplysninger i henhold til persondataforordningen og videregiver ikke dine oplysninger uden dit samtykke. Du kan til enhver tid henvende dig til Advokatfirmaet, hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi opbevarer og behandler personlige oplysninger.

Generelt

Advokatfirmaet er en enkeltmandsvirksomhed og har CVR-nr. 35101411.

Fortrolighed

De oplysninger der gives af klienten behandles med størst mulig fortrolighed. Dette gælder uden tidsbegrænsning, dvs. også efter sagens afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt for lovgivningen, som kan pålægge advokatfirmaet oplysningspligt i henhold til offentlige myndigheder eller andre.

Ansvarsbegrænsning

Advokatfirmaet er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for et eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten.

 

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for avancetab, driftstab, goodwill eller lignende indirekte tab.

 

Eventuelle krav skal rejses mod advokatfirmaet og ikke den enkelte advokat.

Forsikring og ansvar

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i forsikringsselskabet HDI Gerling, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø.

 

Advokaten er endvidere beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Brug for en advokat?

Kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig med en sag af privat karakter på telefon 72 14 11 15 eller mail info@advokatfirmaet-ge.dk. Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående forretningsbetingelser.