Velkommen til vores blog!

Her kan du læse vores blogindlæg inden for udvalgte retsområder. Vi ved, at det kan være svært at forstå de juridiske regler. Vi prøver derfor med vores blog at gøre reglerne nemmere at forstå. Vi giver dig ydermere gode tips til at undgå skader og få de bedste økonomiske forudsætningerne inden for erstatningsret, fast ejendom, arveret, familieret og asyl- og inddragelsessager.

Store lempelser på området for opholds- og arbejdstilladelse

Den 1. april 2023 trådte en række ændringer af udlændingeloven i kraft vedrørende opholds- og arbejdstilladelser, idet man fra Folketingets side har ønsket at styrke den internationale rekruttering som følge af mangel på udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Det drejer sig om den supplerende beløbsordning (nyoprettet), positivlisten for personer med en videregående uddannelse og fast track-ordningen.

Nu er det blevet nemmere at få familiesammenføring til et dansk barn

Der har i mange år været strenge krav forbundet med en ansøgning om familiesammenføring til et dansk barn. Det er slut efter en afgørende dom fra EU-domstolen af den 5. maj 2022. Dommen fastslår, at en forælder til et mindreårig barn, der er unionsboger (statsborger i EU), under visse betingelser kan få opholdstilladelse i det EU-land, hvor barnet er bosat. Det er tilfældet, hvis et afslag på opholdstilladelse vil betyde, at barnet vil blive nødt til at forlade EU for at være sammen med den pågældende forælder, idet en sådan afgørelse vil være i strid med de rettigheder, der følger med unionsborgerskabet.

Ejendomsavancebeskatning ved boliger og sommerhuse – hvad er ”parcelhusreglen” og ”sommerhusreglen”?

Private ejere kan som regel sælge deres bolig eller sommerhus uden at betale skat af en eventuel fortjeneste ved salget. Lovgivningen indeholder en række betingelser for, hvornår salget kan ske skattefrit. Af den grund er det væsentligt for en sælger at undersøge, om ejendommen opfylder betingelserne forud for et salg. Omvendt er det også relevant for en køber at undersøge, om værdistigningen ved et senere salg af en konkret ejendom får skattemæssig betydning, inden man investerer sin privatøkonomi i drømmeboligen.

Er din lejekontrakt uopsigelig? Eller overvejer du at indgå en uopsigelig lejekontrakt?

Man skal tænke sig en ekstra gang om, inden man skriver under på en uopsigelig lejekontrakt, for de er – som navnet antyder – ikke sådan lige til at slippe af med. En uopsigelig lejekontrakt kan hverken opsiges af lejer eller udlejer i den periode, hvor der er aftalt uopsigelighed. Man kan derfor forledes til at tro, at man som lejer sikres imod pludseligt at stå uden tag over hovedet. Virkeligheden er imidlertid, at lejer stilles betragteligt dårligere, når der er aftalt uopsigelighed.

Bodeling ved skilsmisse – hvad gælder der?

Hvilke regler gælder ved indgåelse af ægteskab? Der opstår automatisk delingsformue ved indgåelse af ægteskab, medmindre man opretter en ægtepagt om særeje. Delingsformuen (tidligere kaldet formuefællesskab/fælleseje) er en betegnelse for, at formuen imellem ægtefællerne bliver ”fælles”. Delingsformuen omfatter alt, hvad man hver især bringer med ind i ægteskabet samt alt, hvad man hver især erhverver efter indgåelse af ægteskabet og så længe ægteskabet står ved.

Må jeg rejse til udlandet med mit barn?

Planlægning af diverse ferier er stille og roligt i gang i mange familier, og mellem skilsmisseforældre kan der opstå uenighed om rejser til udlandet.Hvis du sammen med den anden forælder har fælles forældremyndighed, kan du frit bestemme, om du rejser til udlandet på ferie med barnet.Er I uenige om forældremyndigheden på rejsetidspunktet, og verserer der en sag herom ved Familieretshuset eller Familieretten, kræver rejse til udlandet samtykke fra den anden forælder eller afgørelse herom fra familieretshuset.Har du ikke del i forældremyndigheden, er svaret som udgangspunkt ”nej”.