...
 

Tvangsfjernelse af børn

Vi kan hjælpe dig, hvis du har en sag vedrørende en tvangsfjernelse, hvor kommunen vil tvangsfjerne dit barn.

 

Vi kan også hjælpe dig, hvis du er barn, og kommunen vil tvangsfjerne dig. Du har ret til selv at vælge advokat. Vi vil derfor anbefale dig at få os til at repræsentere dig, da vi har mange års erfaring inden for området.

 

Vi kan hjælpe med, at dit barn ikke tvangsfjernes, hvis der ikke er grundlag for en tvangsanbringelse.

 

En afgørelse om tvangsfjernelse af et barn, er et voldsomt indgreb i familien, der kun må ske som sidste udvej. En anbringelse kan kun ske, hvis det vurderes, at der er en åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade i hjemmet. Anbringelse kan ske på baggrund af forældrenes forhold eller barnets forhold. Kommunen skal sørge for, at alle mindre indgribende foranstaltninger er afprøvet, inden barnet tvangsfjernes.

 

 

Gratis advokathjælp ved tvangsfjernelse

Indehaveren af forældremyndigheden og børn over 12 år har ret til gratis advokathjælp i forbindelse med sager om tvangsfjernelse.

  Brug for en advokat ved tvangsanbringelse?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Derfor skal du vælge en af vores familieretsadvokater

  • Vi taler din sag i børne og unge-udvalget – vi er din sikkerhed for, at du bliver hørt under sagen
  • Vi er eksperter inden for tvangsfjernelse og har hjulpet mange forældre med denne type sager
  • Vi gennemgår alle dokumenter, så intet bliver overset
  • Vi rådgiver og støtter dig gennem hele det svære forløb
  • Vi sikrer, at dine rettigheder bliver overholdt
  • Vi vejleder dig om dine klagemuligheder
  IMG_7146

  Sådan foregår forløbet omkring en tvangsfjernelse hos os

  Når der indstilles til en tvangsanbringelse, vil advokaten modtage materialet i sagen. Vores advokater kigger først og fremmest på, om kommunen har afprøvet alle mindre indgribende foranstaltninger, at sagen er tilstrækkelig belyst, og at alle relevante dokumenter er til stede.

   

  Inden sagen behandles i børn- og unge-udvalget, har vi en samtale med dig, hvor vi gennemgår sagen. På den måde sikrer vi, at oplysningerne stemmer overens med de faktiske forhold.

   

  Vores advokat sørger for, at din side af sagen fremlægges på mødet i børn- og unge-udvalget. Derudover fremhæver advokaten oplysninger i sagen og lovgivningen, som udvalget bør have fokus på, og som understøtter, at barnet ikke skal tvangsfjernes.

   

  Advokaten kan også repræsentere barnet. Børn over 12 år må gerne deltage i mødet. Når barnet har samtalen med udvalget, er forældrene som udgangspunkt ikke til stede. Advokaten må dog gerne være til stede og kan efterfølgende indvie forældrene i forløbet inden for tavshedspligtens rammer.

  Forskellige former for tvangsanbringelse

  Akut tvangsfjernelse

  Hvis kommunen vurderer, at der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling, kan kommunen indstille til en akut tvangsfjernelse.

  Akut tvangsfjernelse

  Genbehandle tvangsfjernelse

  Hvis børn- og unge-udvalget tidligere har besluttet, at tvangsfjernelsen var berettiget, kan sagen genbehandles efter, at dit barn har været fjernet i 4 uger.

  Genbehandling af tvangsfjernelse

  Frivillig anbringelse

  Ofte vil kommunen forsøge at få dig til at acceptere, at dit barn anbringes udenfor hjemmet, ligesom hvis det blev tvangsfjernet. Snak altid med en advokat først.

  Frivillig anbringelse

  Vi har samlet en række gode råd

  til dig som forælder.

  FIND DEM HER

  Ofte stillede spørgsmål

  Få svar på de hyppigst stillede spørgsmål herunder.

  Frivillig anbringelse

  En frivillig anbringelse er betinget af et informeret forældresamtykke. Dette betyder med andre ord, at forældre, med del i forældremyndigheden, giver samtykke til at ens barn, bliver anbragt uden for hjemmet. Det er altså hele anbringelsesgrundlaget man samtykker til og der må derfor ikke være vilkår forbundet med samtykket, eksempelvis, at man stiller krav til anbringelsessted eller anbringelsesvarighed. Man skal altså som forælder være indforstået med indholdet af handleplanen. Det er handleplanen, der danner rammerne for anbringelsen og som oplyser om formålet med anbringelsen. Man bør nøje overveje om en frivillig anbringelse er det bedste for ens barn, idet det kan medføre en voldsom stor omvæltning for dit barn og dets fremtid.

  Kan man trække sit samtykke tilbage?

  Man kan som forældremyndighedsindehaver til enhver tid tilbagetrække sit samtykke. I de tilfælde, hvor et samtykke tilbagekaldes og hvor kommunen fastholder anbringelsen, skal anbringelsesgrundlaget efterprøves under et Børn – og Ungeudvalgsmøde, som vil tage endelig stilling til anbringelsen.

  Tvangsanbringelse

  Såfremt du som forælder, med del i forældremyndigheden, ikke er enig i, at dit barn skal anbringes, vil det blive betegnet som en tvangsanbringelse. En indstilling til en anbringelse vil være baseret på en kombination af flere forhold. De fire forhold, der udpensler den åbenbare risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling er udtømmende og nævnt i servicelovens § 58, stk. 1, nr. 1-4. Det skal dog som minimum være tilfældet, at forholdene ikke kan løses ved barnets fortsatte ophold i hjemmet. I sådan et tilfælde, vil kommunen (Kommunalbestyrelsen) indstille sagen til Børn og unge-udvalget, som skal træffe endelig afgørelse om anbringelsen.
  Under dette møde, skal der tages stilling til,

  1. Anbringelsesgrundlaget
  2. Genbehandlingsfrist

  Du vil forinden mødet få mulighed for at få beskikket en advokat, som vil kunne repræsentere dig under mødet og hjælpe dig med at fremføre dine ønsker og holdninger til anbringelsen. En genbehandlingsfrist betyder, at der også skal træffes afgørelse om, hvornår anbringelsesgrundlaget og barnets anbringelse skal tages op til vurdering igen.

  Kan man klage over en afgørelse?

  Hvis Børn og unge-udvalget er enig i, at dit barn skal anbringes uden for hjemmet, kan du klage over denne afgørelse til Ankestyrelsen.

  Klagefristen er her 4 uger. Det er Ankestyrelsens opgave at foretage en vurdering af om anbringelsen af dit barn er formålstjenligt, altså om det er det bedste for dit barn. Ankestyrelsen har i den forbindelse tre beføjelser,

  1. Ankestyrelsen kan fastholde anbringelsen og dermed være enige i Børn og unge-udvalgets beslutning

  2. Ankestyrelsen kan erklære sig helt eller delvist uenig og ændre afgørelsen

  3. Ankestyrelsen tilbagesender sagen til Børn og unge-udvalget, hvis der f.eks. mangler oplysninger eller afgørelsen er mangelfuld

  Akut anbringelse

  Hvis der opstår en akut bekymring for et barn af særlig grov karakter, kan kommunen handle ekstraordinært akut ved at anbringe et barn med øjeblikkelig virkning. Dette kaldes en formandsbeslutning. Dette vil basere sig på hensynet til barnet eller den unges øjeblikkelige behov, som ikke kan afvente en ordinær mødebehandling i Børn og unge-udvalget. Kommunen vil dog forinden forsøge at få indhentet et samtykke af
  forældremyndighedsindehaveren. En formandsbeslutning er i princippet en midlertidig foranstaltning og skal derfor gøres endegyldig inden 7 dage efter beslutningen er taget. Det er Børn og unge-udvalget som har den endelige beføjelse til at gøre beslutningen gyldig. Finder forvaltningen, at der fortsat er grundlag for den afgørelse, der blev truffet som en formandsbeslutning, skal forvaltningen forelægge sagen for børn og unge-udvalget til endelig afgørelse inden 1 måned efter iværksættelsen.

  Kontakt vores eksperter i sager om tvangsanbringelse