...
 

Boligadvokat – rådgivning ved boligkøb

Få en boligadvokat til at hjælpe dig, hvis du skal til at købe bolig.

 

Det er en god idé at få rådgivning i forbindelse med dit boligkøb, da ejendomsmægleren er sælgers repræsentant. Ved at vælge vores boligadvokater sikrer du dig, at vi gennemgår alle dokumenter vedrørende boligkøbet, og at vi varetager dialogen med din bank, mægler og andre relevante parter. På den måde sikrer du dig, at du ved præcist, hvad du køber.

 

Det er vigtigt at få et advokatforbehold med i købsaftalen, så du kan komme ud af aftalen uden problemer. Her er det godt at få en af vores specialister indover, da vi har mange års erfaring og nemt kan spotte vigtige og betydningsfulde forhold i handlen.

 

Overlad ansvaret til os, indtil ejendomshandlen er endeligt i hus – vores køberrådgivning starter nemlig nu.

  Brug for en boligadvokat?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Fast pris på boligadvokat

  Du kan se en oversigt over alle vores priser her.

  Derfor skal du vælge vores boligadvokater:

  • Vi rådgiver dig på dine præmisser og gennemgår alle dokumenter
  • Vi varetager dialogen med alle involverede parter
  • Du skal ikke bekymre dig om noget, da vi guider dig igennem handlen fra start til nøgleoverdragelse
  • Vi hjælper dig med at underskrive skødet, gennemgår refusionsopgørelse mv. Du skal ikke foretage dig noget
  Få en boligadvokat med på råd ved boligkøb

  Sådan forløber handlen med vores boligadvokat

  Bed ejendomsmægleren om at skrive et advokatforbehold ind i købsaftalen med ordlyden ”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm kan godkende købsaftalen i dens helhed”. Bed herefter ejendomsmægleren om at sende alle dokumenterne vedrørende dit boligkøb til vores boligadvokat på info@advokatfirmaet-ge.dk.

   

  Når vi har alle dokumenter, starter vi med at printe alle papirerne. Herefter kontakter vi dig for at aftale et møde med os på kontoret. Inden mødet har vi gennemgået alle handlens papirer. På mødet gennemgår vores boligadvokat det hele sammen med dig. Det er vigtigt for os, at du forstår indholdet af dokumenterne, og vi sørger derfor for at forklare indholdet og betydningen af dokumenterne på et let forståeligt sprog.

   

  Vi gennemgår som nævnt alle dokumenter i ejendomshandlen, hvilket blandt andet omfatter:

   

  • Købsaftalen
  • Salgsopstillingen
  • Tilstandsrapporten
  • Elrapporten
  • Energimærke
  • Ejerskifteforsikringstilbuddet
  • Servitutterne
  • Forhold omkring ejerforening/grundejerforening
  • Skødet

  Herefter udarbejder vi en betinget godkendelsesskrivelse til sælger, som indeholder de forbehold, der skal afklares. Du får selvfølgelig en kopi af vores godkendelsesskrivelse. Vores boligadvokat står for korrespondancen til ejendomsmægleren, sælgers advokat og din bank.

   

  Vi kontrollerer det tinglyste skøde, refusionsopgørelsen fra sælger, og om sælger kan få frigivet købesummen. Derudover rådgiver vi dig omkring private forhold i forbindelse med boligkøbet herunder testamente, ægtepagt og samejeoverenskomst.

  5 gode grunde til at benytte en advokat

  ved boligkøb.

  KLIK HER

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvad er omfattet af begrebet fast ejendom?

  Den juridiske definition af fast ejendom omfatter et afgrænset grundstykke og eventuelle tilhørende bygninger, som f.eks. villaer, ejerlejligheder, andelsboliger, sommerhuse, m.v. 

  Hvad er en helårsbolig, og hvad er en sekundærbolig?

  En helårsbolig er en bolig, hvori du må opholde dig hele året. Det er den adresse, hvor du ønsker din folkeregisteradresse registreret.

  En sekundærbolig/fritidsbolig er en bolig, hvor du ikke er fastboende. Eksempler herpå kan være sommerhuse og ferielejligheder.

  Hvordan opfylder jeg bopælskravet til boligkøb?

  Som udgangspunkt, skal både danskere og udlændinge, uanset statsborgerskab, på købstidspunktet have fast bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand, eller have boet i Danmark i minimum 5 år (der gælder imidlertid andre regler for EU/EØS-borgere). Det er ikke en betingelse, at perioden har været 5 sammenhængende år.

  Hvis man ikke opfylder boligkravet, skal man søge tilladelse til køb af fast ejendom hos Civilstylrelsen, der herefter foretager en vurdering af, om man opfylder relevante betingelser.

  Er en købsaftale om skøde det samme?

  Nej. En købsaftale er den indledende skriftliglige aftale mellem køber og sælger, der skal indeholde vilkår og betingelser for handlen. For at undgå misforståelser eller uforudsete overraskelser, skal købsaftalen derfor være detaljeret. Købsaftalen skal underskrives af begge parter, herefter skødet udarbejdes.

  Et skøde er det digitale dokument, der benyttes til offentlig registrering af ejendommens ejer og offentliggørelse af overordnede oplysninger vedrørende ejendommen. Det er en betingelse for skødets gyldighed, at det tinglyses ved Tinglysningsretten. Herefter beskyttes køber fra eventuelle kreditorer eller anden retsforfølgning, der kan henføres til tidligere ejer.

  Hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm vil vores specialiserede advokater sørge for, at der er styr på enhver del af handlen.

  Kan jeg fortryde mit boligkøb?

  Som forbruger, har du en lovbestemt fortrydelsesret med en begrænset tidsfrist på 6 dage, der begynder på dagen, hvor købsaftalen underskrives. Det er også muligt at fortryde sit køb igennem et advokatforbehold, forudsat at købsaftalen indeholder en sådan.

  Hvad er et advokatforbehold?

  Med et advokatforbehold er købsaftalen betinget af advokatens godkendelse. Det betyder, at du efter underskrivning af købsaftalen, sammen med advokaten, har mulighed for at fremkomme med betingelser, annullere eller fortryde handlen omkostningsfrist med sælgeren, indtil en fastsat frist.

  Har jeg brug for en advokat i forbindelse med boligkøb?

  Det er vores klare anbefaling, at du benytter en advokat til at sikre økonomiske konsekvenser, der kan opstå i forbindelse med erhvervelsen. Selvom en ejendomsmægler hjælper gennem handlen, er dennne sælgers repræsentant. Idet en boligadvokat alene arbejder ud fra dine interesser, er det derfor en god investering at få hjælp til alle de juridiske faser fra sådanne. På grund af de mange frister og dokumenter, man skal forholde sig til, kan det nemt blive et uoverskueligt forløb for den enkelte køber. Boligadvokaten står til din rådighed og sørger f.eks. for, at skabe et overblik, gennemgå handlens dokumenter, påpege fejl eller bekymringer ved den pågældende ejendom, samt varetage korrespondancen med både mægler og købers bank, således at du kan gennemføre din handel uden at risikere tidskrævende og økonomiske konsekvenser, der kan opstå ved at overse sådanne. 

  Må jeg købe en ejendom og udleje den?

  Det er med Civilstyrelsens tilladelse muligt at udleje sin faste ejendom. Sammen med din ansøgning, skal du sende en redegørelse for, hvordan du vil anvende ejendommen, en kopi af dit pas eller hvis du bor i Danmark, dit CPR-nummer, oplysning om eventuelle andre ejede ejendomme i Danmark, eller udlejningsejendomme i Danmark eller udlandet.

  Må jeg købe en ejendom, som mit barn eller nærtstående familiemedlem skal bo i?

  Med tilladelse fra Civilstyrelsen, er det muligt at købe en fast ejendom for at leje den ud til dit barn, såkaldte ’forældrekøb’. Det samme gælder ved udlejning til nærtstående, som er dine/din ægtefælles bedsteforældre og disses ægtefæller, forældre og disses ægtefæller, børns ægtefæller eller børnebørn og disses ægtefæller. Det er et betingelse for tilladelse og efterfølgende opretholdelse af tilladelsen, at barnet eller nærtstående anvender ejendommen som sin helårsbolig.

  Jeg ønsker at købe en ejendom på tvangsauktion

  Både privatpersoner og selskaber har efter de vilkår, der fremgår af Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår, mulighed for at købe ejendom på tvangsauktion. Denne type køb adskiller sig fra fra køb af fast ejendom i almindelig fri handel, hvorfor købere særligt ved køb på tvangsauktion, opfordres til at blive bistået af en advokat, for at få rådgivning, hjælp til salgopstilling m.v.

  Jeg er EU/EØS-borger og ønsker at købe en helårsbolig

  Statsborgere i EU/EØS, der ønsker at arbejde i Danmark, har efter arbejdskraften frie bevægelighed mulighed for, at at købe en fast ejendom i Danmark uden Civilstyrelsens tilladelse. Det er dog en betingelse, at ejendommen er til brug for helårsbeboelse, selvstændig virksomhed eller tjener til levering af tjenesteydelser i Danmark. For EU/EØS-borgere, der ikke er arbejdstagere eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark gælder det, at man skal råde over tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv og sin familie, samt være omfattatet af en sygeforsikring.

  Hvad er en elinstallationsrapport?

  En elinstallationsrapport udarbejdes af en autoriseret elinstallatør og beskriver evt. ulovlige forhold og funktionsfejl ved elinstallationer. Hver konstateret fejl under gennemgangen får en vurdering af, hvorvidt fejlen er ulovlig og indebærer risiko for brand og/eller stød. En elinstallationsrapport må maksimalt være 12 måneder gammel og skal herefter fornys.

  Hvad er en tilstandsrapport?

  En tilstandsrapport indeholder resultatet af den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen. Den beskriver bl.a. synlige skader eller tegn på skader ved ejendommen og vurderer ejendommen ud fra, hvad der kan forventes af en bygning af samme alder og type. En tilstandsrapport må ikke væ-re mere end 6 måneder gammel, når køber modtager den.

  Hvornår overgår risikoen for mangler ved ejendommen til køber?

  Risikoen for f.eks. mangler ved en ejendom overgår som udgangspunkt fra sælger til køber på overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen aftales mellem køber og sælger og vil normalt fremgå af købsaftalen.

  Hvad er en berigtigelse?

  Berigtigelse dækker over at registrere det nye ejerskab i et offentligt register kaldet Tingbogen. Der findes ingen regler for, hvem der skal berigtige en bolighandel. Dette bliver typisk aftalt i forbindelse med udarbejdelse af købsaftalen. Dog er det ofte købers rådgiver, der står for berigtigelsen. Berigtigelsen påbegyndes, når vi er blevet enige med mægleren om alle punkter i godkendelsesbrevet og handel er meddelt endelig.

  Hvad koster det at få et skøde tinglyst?

  Ved tinglysning af et skøde skal der betales en tinglysningsafgift. I almindelig fri handel beregnes ting-lysningsafgiften som et fast beløb på kr. 1.850,- (2023-takst) + 0,6 % af købesummen.  Ved anden overdragelse (f.eks. køb mellem familiemedlemmer) beregnes afgiften som et fast beløb på kr. 1.850,- + 0,6 % af den højeste af enten købesummen eller af 85% af den offentlige ejendomsvurdering.

  Kontakt vores boligeksperter