...

Beskikkelse i sager om tilhold

Vi oplever ved Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm, at flere og flere har problemer med, at en person de har opnået et tilhold mod, overtræder dette tilhold, men ikke i tilstrækkeligt grad kan opnå beskikket hjælp og rådgivning hertil, og derfor føler sig magtesløse i forhold til deres retsstilling.

I sager vedrørende overtrædelse af tilhold, er udgangspunktet at man ikke får beskikket en advokat.

I særligt grove tilfælde er der dog mulighed for, at retten kan beskikke en advokat, hvor der er tale om eksempelvis grovere chikane eller trusler. 

Er du generelt i tvivl om, hvornår man kan få tilhold, så læs med herunder. 

Tilhold er reguleret i lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, som fastlægger de nærmere betingelser for at opnå tilhold:

For det første skal der være begrundet mistanke om, at personen har krænket en andens fred, hvilket kan ske ved forfølgelse (stalkning) eller ved at genere den anden person gennem personlig, mundtlig eller skriftlig henvendelse, herunder ved elektronisk kommunikation. 

For det andet skal der ligeledes være bestemte grunde til at antage, at den pågældende fortsat vil krænke den anden person på denne måde. 

Der kan ligeledes opnås tilhold, hvis der er begrundet mistanke om, at en person har begået en strafbart forhold mod en anden, og dette strafbare forhold kan sidestilles med ovenfor nævnte fredskrænkelse. I disse tilfælde er det ligeledes et krav, at der er begrundet mistanke om, at personen vil fortsætte med denne adfærd. 

Den omtalte lov beskriver betingelserne for tilhold i særligt grove tilfælde. Der er her tale om, at der foreligger begrundet mistanke om, at en person har begået en personfarlig strafbar handling, såsom drab, røveri, frihedsberøvelse, vold, brandstiftelse, voldtægt og anden sædelighedsforbrydelse. Betingelsen er ligeledes opfyldt, hvis der er begrundet mistanke om forsøg på en sådan forbrydelse. 

Den anden betingelse i disse særlige tilfælde er, at den forurettede eller dennes nærmeste efter det strafbare forholds grovhed ikke findes at skulle tåle kontakt mv., med den pågældende person. 

Hvornår er der begrundet mistanke?

Kravet kan være opfyldt, hvis krænkeren igennem et stykke tid har opført sig fredskrænkende over for personen, eller hvis politiet har givet krænkeren en formaning, uden at forfølgelsen (stalking) eller chikanen er ophørt.

Tilholdet må ikke stå i misforhold til den forvoldte forstyrrelse af personens forhold, hensyn til den eller dem, som forvaltningen skal beskytte, og karakteren af den adfærd, der er udvist fra den pågældendes side. 

Kan et tilhold ophøre?

Som udgangspunkt ja, ved nærmere konkrete omstændigheder.. 

Når tilholdet er opnået, vil eksempelvis frivillig kontakt med krænkeren kunne resultere i tilholdets bortfald. 

Kan man få et midlertidigt tilhold?

Politidirektøren kan træffe afgørelse om et såkaldt strakstilhold, der er en midlertidig beskyttelse af personen, indtil der kan træffes en endelig afgørelse om tilhold. 

Efter et strakstilhold er meddelt, skal der indenfor 60 dage foretages en undersøgelse af, om der er grundlag for at meddele et endeligt tilhold.

Der kan ikke gives strakstilhold, hvis personen har en rimelig interesse i at kontakte den anden, eksempelvis hvor parterne har fælles mindreårige børn, har andre nære familierelationer eller er naboer. 

Har du spørgsmål til betingelserne for at opnå tilhold, eller har du brug for hjælp til en sag om netop dette, er du altid velkommen til at kontakte vores dygtige advokat Morten Riber Nielsen i Aarhus eller Kristian Aarsøe i København (morten@advokatfirmaet-ge.dk / Tlf.: 22101767 og kristian@advokatfirmaet-ge.dk / tlf.: 22101770)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.