...

Den seneste sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien

Udlændingestyrelsens vurdering

Udlændingestyrelsen har i sager med syriske asylansøgere vurderet, at den generelle sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien har forbedret sig på en sådan måde, at syriske asylansøgere kan sendes tilbage dertil uden risiko for at lide asylbegrundende overgreb.

Den vurdering er vi naturligvis ikke enige i.

Det er vores vurdering, at den af Udlændingestyrelsen konstaterede forbedring hviler på et yderst tyndt grundlag, og at den konstaterede forbedring alene er af midlertidig karakter.

Tvivl blandt Flygtningenævnets medlemmer

Vores vurdering ses at skabe tvivl hos Flygtningenævnet.

Flygtningenævnet har bl.a. behandlet tre prøvesager vedrørende den generelle sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien, hvoraf den ene blev behandlet af Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm. Vi foretog en dybdegående analyse af den seneste sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien og argumenterede for, at forbedringen alene var midlertidig, og at man derfor ikke kunne sendes tilbage dertil uden frygt for eget liv eller helbred. På den baggrund lykkedes det at overbevise den ene af de tre juridiske dommere, hvormed der blev skabt tvivl blandt Flygtningenævnets medlemmer. Vi undersøger herefter mulighederne for at klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det er vores klare vurdering at denne tvivl blandt Flygtningenævnets medlemmer kan anses som et udtryk for, at der består en tydelig usikkerhedsfaktor i forbindelse med vurderingen af den generelle sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien, ligesom forbedringen alene er midlertidig.

Vi er altid opdateret på udviklingen i Syrien

Udviklingen i Syrien har afgørende betydning for mange syriske asylansøgere og syriske statsborgere med dansk opholdstilladelse. Hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm er vi altid opdateret på den seneste udvikling i sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien, ligesom vi har haft utallige sager med syriske asylansøgere i Flygtningenævnet. Hos os kan du derfor altid være sikker på at få en fyldestgørende vejledning og dybdegående behandling af din sag.

Brug for hjælp?

Kontakt os endelig, hvis du har en sag vi skal hjælpe dig med. Kristian Aarsøe, tlf. 2210 1770, Tobias Grotkjær Elmstrøm, tlf. 2210 0188 eller Mohammad Alloush, tlf. 9165 9408.

 

آﺧر اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ

ﺗﻘﯾﯾم داﺋرة اﻟﮭﺟرة اﻟدﻧﻣﺎرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل طﺎﻟﺑﻲ ﻟﺟوء ﺳورﯾﯾن ، ﻗﯾﻣت داﺋرة اﻟﮭﺟرة اﻟدﻧﻣﺎرﻛﯾﺔ أن اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ووﺿﻊ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻗد ﺗﺣﺳن ﻛﺛﯾرا ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء اﻟﺳورﯾﯾن إﻟﻰ ھﻧﺎك دون اﻟﺗﻌرض

ﻟﺧطر اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺑﺳﺑب اﻟﻠﺟوء
ﺑﺎﻟطﺑﻊ ، ﻧﺣن ﻻ ﻧﺗﻔﻖ ﻣﻊ ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم
ﺗﻘﯾﯾﻣﻧﺎ ھو أن اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟذي وﺟدﺗﮫ داﺋرة اﻟﮭﺟرة اﻟدﻧﻣﺎرﻛﯾﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺿﻌﯾف

ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ، وأن اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣوﺟود ﻟﯾس إﻻ ذا طﺑﯾﻌﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ

ﺷك ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس ﺗظﻠم اﻟﻼﺟﺋﯾن
ﯾُﻧظر إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺛﯾر اﻟﺷك ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﺗظﻠم اﻟﻼﺟﺋﯾن

ﻣﺟﻠس ﺗظﻠم اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻋﺎﻟﺞ وﺗﻧﺎول ﺛﻼث ﻗﺿﺎﯾﺎ إﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻌﺎم وأوﺿﺎع ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ

ﺳورﯾﺎ ، ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ إﺣداھﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻏروﺗﻛﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗروم. ﻟﻘد أﺟرﯾﻧﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻣﺗﻌﻣﻘًﺎ ﻟﻠوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻣؤﺧرً ا وأﺣﺗﺟﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺗﺣﺳن ﻛﺎن ﻣؤﻗﺗًﺎ ﻓﻘط وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدﺗﮭم إﻟﻰ ھﻧﺎك دون ﺧوف ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﮭم أو ﺻﺣﺗﮭم. ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ، ﻧﺟﺣت ﻓﻲ إﻗﻧﺎع أﺣد اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ

ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﻛوﻛًﺎ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس ﺗظﻠم اﻟﻼﺟﺋﯾن. ﺣﯾث ﻧﻘوم ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺑﺣث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻧﺎ اﻟواﺿﺢ أن ھذا اﻟﺷك ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس ﺗظﻠم اﻟﻼﺟﺋﯾن ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎره ﻣؤﺷرً ا ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﺎﻣل ﻋدم ﯾﻘﯾن واﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻌﺎم وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ، ﺣﯾث أن اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻘط ﻣؤﻗت

ﻧﺣن داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اطﻼع داﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ذات أھﻣﯾﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ وﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء اﻟﺳورﯾﯾن واﻟﻣواطﻧﯾن

اﻟﺳورﯾﯾن اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟداﻧﻣﺎرﻛﯾﺔ

ﻧﺣن داﺋﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع اﻟداﺋم ﺑﺂﺧر اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ Grotkjær Elmstrøm ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻷﻣﻧﻲ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ، ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟدﯾﻧﺎ ﺣﺎﻻت ﻻ ﺣﺻر ﻟﮭﺎ ﻣﻊ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ

ﻣﺟﻠس ﺗظﻠم اﻟﻼﺟﺋﯾن. ﻟذﻟك ﯾﻣﻛﻧك داﺋﻣًﺎ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻠﻘﻲ إرﺷﺎدات وﻧﺻﺎﺋﺢ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﻟﺣﺎﻟﺗك وﻗﺿﯾﺗك

ﺗﺣﺗﺎج ﻣﺳﺎﻋدة؟
اﺗﺻل ﺑﻧﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك ﻗﺿﯾﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﯾﮭﺎ

اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻛرﯾﺳﺗﯾﺎن أرﺳو ، ھﺎﺗف 22101770

اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺗوﺑﯾﺎس ﻏروﺗﻛﯾﺎر إﻟﻣﺳﺗروم ھﺎﺗف 22100188 اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرواﻟﻣﺗرﺟم ﻣﺣﻣد ﻋﻠوش ھﺎﺗف 91659408

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.