Erstatning til voldsofre – vær opmærksom på toårsfristen

Som offer for en volds- eller sædelighedsforbrydelse, kan du være berettiget til erstatning. Hvis sagen skal for retten, skal kravet fremsættes direkte mod gerningsmanden. Er det ikke tilfældet, kan erstatningskravet behandles ved Erstatningsnævnet. Retten til erstatning består, selvom gerningsmanden ikke kan identificeres, eller gerningsmanden ikke kan straffes, f.eks. hvis gerningsmanden er under 15 år eller er ansvarsfri pga. utilregnelighed.

Hvornår er jeg berettiget til erstatning?

Der er flere betingelser som skal være opfyldt for, at man er berettiget til erstatning. Det er bl.a. et krav, at:

  • Skaden er sket ved en overtrædelse af straffeloven,
  • Forbrydelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer, og
  • Man har fremsat kravet over for Erstatningsnævnet senest to år efter forbrydelsen er begået, to år efter endelig dom i sagen er afsagt, eller to år efter politiets afgørelse om indstilling af efterforskningen

Toårsfristen: dette skal du være opmærksom på

Til toårsfristen knytter sig et vilkår om, at Erstatningsnævnet heller ikke kan behandle yderligere krav fra samme ansøger, vedrørende den samme lovovertrædelse, hvis det nye krav fremsættes, mere end to år efter at nævnet har truffet endelig afgørelse i sagen.

Hvis man først senere indså eller burde indse eksistensen af det nye krav, regnes fristen fra dette tidspunkt.

Fristen gælder både i relation til fremsættelse af yderligere krav og indsendelse af dokumentation for et fremsat krav. Toårsfristen kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde.

Vigtigt at yderligere krav fremsættes inden for fristen

Kort sagt indebærer fristen, at man senest to år efter, at man bliver bekendt med et krav, skal give besked til Erstatningsnævnet herom. Som erstatningsadvokater oplever vi særligt, at denne toårsfrist skaber problemer for vores klienter. Det er især vedr. erstatning for skader, hvor der på sigt opstår yderligere krav, som følge af, at tilstanden eksempelvis forværres. Det er her vigtigt, at kravet fremsættes inden for fristen.

Der kan også være tale om en situation, hvor det senere opdages, at der skal medtages yderligere poster i afgørelsens erstatningsopgørelse. Her er det vigtigt, at dokumentationen fremsendes inden for fristen på to år efter afgørelsen.

Hvis dokumentationen først fremsendes efter overskridelse af fristen, kan nævnet ikke behandle kravet, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Derfor kan det være vanskeligt at overholde toårsfristen

På grund af Erstatningsnævnets lange sagsbehandlingstider, kan toårsfristen være vanskelig at overholde. Det er derfor vigtigt, at du gør din advokat opmærksom på ændringer i din tilstand eller yderligere krav, f.eks. på tabt arbejdsfortjeneste, så det sikres, at toårsfristen overholdes.

Erstatningsnævnet har pligt til at vejlede dig om toårsfristen, såfremt du ikke har advokatbistand i forbindelse med din erstatningssag. Denne vejledningspligt er dog af begrænset karakter.

Som eksempel kan nævnes en sag, hvor Erstatningsnævnet opfyldte sin vejledningspligt vedr. toårsfristen, ved blot at præcisere i sin afgørelse, at de ikke ville foretage sig yderligere i sagen. Såfremt Erstatningsnævnet ikke opfylder sin vejledningspligt, er det en omstændighed der kan tale for, at der forelægger særlige omstændigheder, såfremt toårsfristen er overskredet. Vi anbefaler derfor altid, at du får kompetent rådgivning fra start i din sag, så du undgår eventuelle faldgrupper, og dine chancer for erstatning stiger.

Har du brug for en erstatningsadvokat?

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din erstatningssag. Vi kan også hjælpe dig med at varetage din interesse i forbindelse med sagen mod gerningsmanden. Dette foregår ved, at vi beskikkes som din bistandsadvokat.

En bistandsadvokat er gratis, og vores opgave er, at hjælpe dig og give dig råd og vejledning, mens politiet efterforsker sagen, og hvis sagen senere skal for retten. Som bistandsadvokat kan vi hjælpe dig med at få erstatning ved at opgøre dit erstatningskrav og fremsætte det under en eventuel retssag og over for Erstatningsnævnet.

Erstatningsnævnet kan også bestemme, at ansøgeren helt eller delvist skal have erstattet udgifter til advokat.

Du kan kontakte en af vores erstatningsadvokater på tlf. nr. 72 14 11 15 eller udfyld vores kontaktformular her – så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.