...
fritidsskade

Er du kommet til skade i din fritid? Find ud af, om du er berettiget til erstatning


Mange ved, at man kan søge erstatning, såfremt man kommer til skade i forbindelse med sit arbejde. Men vidste du, at der også er mulighed for at opnå erstatning, hvis du er kommet til skade i din fritid?

Vi giver dig her en kort oversigt over din retsstilling, og hvad du skal være opmærksom på, såfremt uheldet er ude.

Hvad er en fritidsskade?

En fritidsskade er en personskade, som du har pådraget dig i din fritid. En fritidsskade kan opstå på mange måder – men de typiske ulykkestilfælde er bl.a., sportsskader, hundebid, glideskader, faldskader og cykelulykker m.m. Det kan være alt fra at vrikke om under en fodboldkamp i haven, til glide og faldskader på grund af glat eller ujævnt fortov. En fritidsskade er i princippet en skade, opstået fra al aktivitet uden for arbejdstiden.

Skal der være en ansvarlig skadevolder?

Erstatning for en fritidsskade er ikke betinget af, at der findes en ansvarlig skadevolder. Men, det har afgørende betydning for din mulighed for erstatning, om du har pådraget dig skaden alene, eller der er en ansvarlig skadevolder.

Har du pådraget dig skaden alene, og er du omfattet af en eller flere ulykkesforsikringer, kan der være mulighed for at få udbetalt godtgørelse for varigt mén. Det er ved din egen ulykkesforsikring, at erstatningen skal søges, hvorefter din ret til erstatning, afhænger af forsikringsaftalen. Ulykkesforsikringen dækker typisk alene helbredsudgifter og varigt mén. Méngraden fastsættes ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel.

Er der derimod en ansvarlig skadevolder, skal skaden både anmeldes til skadevolderens ansvarsforsikring og din egen ulykkesforsikring. I disse tilfælde, vil erstatningsbeløbet typisk være en del højere, end hvor ingen kan gøres ansvarlig. Det skyldes, at samtlige krav efter Erstatningsansvarsloven kan rejses over for skadevolderen. Kravene efter Erstatningsansvarsloven omfatter svie og smerte, varigt mén, erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste.

Er der noget, man skal være opmærksom på ved fritidsskader?

Fritidsskaden skal opfylde nogle bestemte betingelser for at kunne berettige en erstatning. Betingelserne er dog juridisk tekniske, og de kan være lidt svære at forstå. Vi giver en lille forklaring på betingelserne her:

Skaden skal kunne bebrejdes skadevolderen

Erstatningskravet over for skadevolderen er betinget af, at erstatningsbetingelserne er opfyldt. Ansvar efter Erstatningsansvarsloven forudsætter, at skadevolderen har handlet culpøst. Det betyder, at selvom en skade er forvoldt af en person, er det ikke nok til at opnå erstatning. Det er også et krav, at det kan bebrejdes denne. Skaden kan bebrejdes denne, hvis skadevolderen har udvist en adfærd, som er ikke acceptabel på det pågældende område. Der kan f.eks. lægges vægt på handlingens farlighed, og om det havde været muligt for skadevolderen at undgå skaden.

Der skal foreligge en årsagsforbindelse

Det er også en betingelse for erstatning, at der foreligger årsagsforbindelse. Kravet til årsagsforbindelse omfatter både forholdet til skaden og til tabet. Ofte vil det – især ved personskader, være klart, at skaden er forårsaget af et bestemt forhold, hvorefter spørgsmålet er, om der også er forbindelse mellem selve skaden og det opståede økonomiske tab, eller om tabet, skyldes noget andet.

Årsagsbetingelsen vurderes ud fra følgende hypotetiske spørgsmål: Ville skaden værre indtrådt, hvis det ansvarsbegrundende forhold ikke havde foreligget? Man sammenligner altså det faktiske forløb med et tænkt, hypotetisk forløb, hvor det ansvarsbegrundende forhold elimineres, og spørger så, om det ville gøre nogen forskel i forhold til skadens indtræden.

Skaden skal være påregnelig

Når det er konstateret, at der er forbindelse mellem et bestemt forhold og den indtrådte skade, er det også en betingelse, at skaden skal være påregnelig. En skade er påregnelig, hvis skadevolderne burde kunne indse, at hans adfærd kunne medføre at skaden skete. Hvis risikoen for, at en adfærd ville føre til en given skade er meget lille, er betingelsen ikke opfyldt. Det er dog kun relevant, hvis skaden er en meget atypisk følge af handlingen.

Skadelidte har lidt et tab

Det er til slut et krav, at skadelidte har lidt et tab. Det er skadelidte, der har bevisbyrden for, at uheldet har forringet skadelidtes økonomiske situation. Dette er relevant vedrørende tab af erhvervsevne og tabt arbejdsfortjeneste. Svie og smerte, og varigt mén, dækker derimod ikke-økonomiske tab ved personskade, hvorfor det økonomiske tab ikke er relevant i denne sammenhæng.

Hundebid

Er der tale om en skade forvoldt af et hundebid, vil kravene kunne rejses direkte over for hundeejerens ansvarsforsikring, og er ikke betinget af culpa. Det skyldes, at det i Danmark er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring for sin hund. Man vil derfor være berettiget til erstatning, hvis de øvrige erstatningsbetingelser også er opfyldt.

Er du blevet påført en fritidsskade?

Når uheldet er ude, er det vigtigt at handle hurtigt og sørge for, at ingen erstatningsposter bliver overset. Vi anbefaler altid, at man søger advokatbistand hurtigst muligt, da det kan være altafgørende for din sag, at du får kompetent rådgivning tidligt i forløbet På den måde kan du undgå eventuelle faldgrupper, og dine chancer for erstatning stiger.

Du er velkommen til at kontakte en af vores advokater med speciale i erstatningsret til en uforpligtende vurdering af din sag. Giv os et kald på tlf.: 72 14 11 15 eller udfyld vores kontaktformular her  – så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.