...
Sådan får du godtgørelse for tort som voldsoffer

Kan du som voldsoffer få godtgørelse for tort?

Godtgørelse for tort

Godtgørelse for tort er en ekstraordinær erstatningspost, du kan få udbetalt, hvis du har været udsat for en særlig grov krænkelse af din personlige integritet. Der er i vidt omfang tale om seksuelle forbrydelser, f.eks. en voldtægt.

Godtgørelsen udmåles efter Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 2. Erstatningen består af et fast beløb, der udbetales på baggrund af en vurdering af sagens grovhed. I nogle sager er der tilkendt helt op til 125.000 kr., men typisk ligger niveauet på omkring 70.000 kr.

Den tortlignende godtgørelse

Selvom der ikke er lidt tort, altså en krænkelse af den personlige integritet, kan du måske alligevel få en tortlignende godtgørelse. Denne udmåles efter Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3.

Det kan f.eks. være i sager med særlig grov vold, ved anvendelse af farligt våben, f.eks. en økse. Volden skal have medført stor personlig skade, f.eks. at man som forurettet får varige mén. Godtgørelsesniveauet er her et sted imellem 5-30.000 kr., altså langt under niveauet for tort.

Selvom beløbet kan synes lavt, opfordrer vi altid forurettede til at medtage et krav på tortlignende godtgørelse. Det er vores erfaring, at byretterne faktisk bliver bedre og bedre til at pådømme det i sagerne. Og kun ved at medtage det igen og igen, kan man flytte retspraksis på området.

Hvad er kravene for at medtage en tortlignende godtgørelse?

 

1. Der skal foreligge en forbrydelse

Dette medfører, at gerningsmanden skal have handlet forsætligt. Det vil sige, at han har gjort skaden med vilje. Det er et krav, at forbrydelsen har medført alvorlig utryghed og angst hos ofret konkret. Samt at en sådan forbrydelse generelt skaber betydelig frygt. Som udgangspunkt skal forbrydelsen medføre fængsel i 1 år eller derover.

2. Der skal være tale om et særligt groft angreb mod en andens person eller frihed

Praksis på området viser, meget konkret, at forbrydelsen skal være sket enten ved anvendelse af våben, eller vold gennem længere tid. I denne sammenhæng er alt fra en brosten til en økse blevet accepteret som værende et våben. Det er et krav, at våbnet har været brugt til at udøve vold, og at dette har medført skade. Det vil altså sige, at en trussel med et våben som udgangspunkt ikke kan medføre tortlignende godtgørelse. Ved længerevarende voldsudøvelse kræves, at volden som minimum har stået på i flere timer.

3. De skader, ofret er blevet påført, skal være betydelige

Kravet til skadens omfang afhænger i høj grad af, hvilken forbrydelse der er tale om. Det betyder, at jo voldsommere en forbrydelse, der er tale om, jo mindre krav stilles der til, at ofret skal påføres betydelig skade. Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål vedrørende godtgørelse for tort og tortlignende godtgørelse eller brug for hjælp til en sag, står vi klar til at hjælpe dig. Ring til os på 72 14 11 15 og en af vores advokater hjælper dig videre.

Du kan også læse mere om erstatning til voldsofre.

Blogindlægget er skrevet af sagsbehandler Ida Marie Høy Jepsen og advokat Tove Juhl Jørgensen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.