...

Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en arbejdsskade?

skade

Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en arbejdsskade?

En arbejdsskade kan opstå pludseligt som følge af en ulykke på arbejdspladsen eller udvikles over tid som en erhvervssygdom på grund af belastende arbejdsforhold. Uanset årsagen kan en arbejdsskade have alvorlige konsekvenser for den berørte persons helbred, økonomi og fremtidige arbejdsmuligheder. 

Derfor er det vigtigt at kende sine rettigheder og pligter i forbindelse med en arbejdsskade. Ved at være velinformeret kan man sikre, at skaden bliver korrekt anmeldt og behandlet, hvilket er nødvendigt for at opnå den kompensation og støtte, man er berettiget til​.

 

Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade kan generelt opdeles i to kategorier: Arbejdsulykke og erhvervssygdom.

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse, der sker på arbejdspladsen og medfører fysisk eller psykisk skade. Hændelsen skal være en enkeltstående begivenhed eller finde sted inden for en kort tidsramme på højst fem dage. Eksempler på arbejdsulykker kan inkludere at falde og brække et ben, få en finger i klemme i en maskine, eller blive udsat for vold på arbejdet. Disse situationer kræver ofte øjeblikkelig lægehjælp og efterfølgende anmeldelse til relevante myndigheder for at sikre korrekt behandling og eventuel erstatning.

En erhvervssygdom er en lidelse eller sygdom, der udvikler sig over tid som følge af langvarig skadelig påvirkning i arbejdsmiljøet. Dette kan inkludere gentagne belastninger, udsættelse for farlige stoffer eller støj. Eksempler på erhvervssygdomme kan være tennisalbue på grund af ensartede bevægelser, høretab på grund af støj, eller astma på grund af kemikalier. Erhvervssygdomme udvikler sig ofte over måneder eller år og kræver grundig dokumentation fra læger og specialister for at blive anerkendt som arbejdsskader.

For begge typer arbejdsskader er det vigtigt at dokumentere skaden nøje, søge lægehjælp hurtigt og anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Korrekt håndtering af anmeldelsen kan være afgørende for at få den nødvendige støtte og erstatning, som kan omfatte godtgørelse for varige mén, erstatning for tabt erhvervsevne og dækning af behandlingsudgifter. 

 

Første skridt efter en arbejdsskade

Efter en arbejdsskade er det vigtigt at handle hurtigt og korrekt for at sikre din helbredelse og dine rettigheder.

Det første og vigtigste skridt er at søge lægehjælp med det samme. Selv hvis skaden umiddelbart virker mindre, er det vigtigt at få den undersøgt af en professionel. Lægen kan vurdere skadens omfang og give den nødvendige behandling. Tidlig lægehjælp kan forhindre, at skaden forværres, og det dokumenterer også, at skaden skete på arbejdspladsen.

Når du konsulterer lægen, skal du sørge for, at skaden bliver grundigt dokumenteret. Det inkluderer en detaljeret beskrivelse af, hvordan skaden opstod, symptomerne, og hvilke dele af kroppen der er påvirket. Denne dokumentation er vigtig, hvis du senere skal anmelde skaden som en arbejdsskade. Den fungerer som bevis for, at skaden er arbejdsrelateret, hvilket er nødvendigt for at kunne få erstatning og andre former for støtte.

At tage disse skridt straks efter en arbejdsskade hjælper med at sikre, at du får den rette behandling og beskyttelse, samt at du står godt i forhold til eventuelle erstatningskrav.

 

Hvem har pligt til at anmelde arbejdsskaden?

Som hovedregel er det arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsskade. Dette skal ske inden 14 dage efter, at skaden har medført uarbejdsdygtighed i mindst en dag ud over tilskadekomstdagen eller forventes at medføre erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. 

Hvis arbejdsgiveren ikke kan eller vil anmelde skaden, kan den tilskadekomne selv, eller en repræsentant, som fx en fagforening eller advokat, anmelde skaden. Dette sikrer, at skaden bliver korrekt registreret, og at den tilskadekomne kan få den nødvendige støtte og eventuelle erstatning. Det er vigtigt at sikre, at anmeldelsen sker rettidigt for at undgå komplikationer og sikre en gnidningsfri proces for alle involverede parter.

 

Hvordan anmelder man en arbejdsskade?

Anmeldelsen af arbejdsskader foregår via EASY-systemet på virk.dk. Dette system sikrer, at alle nødvendige oplysninger bliver indsamlet for at sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling. Når arbejdsgiveren indberetter skaden, vil forsikringsselskabet i første omgang behandle sagen og eventuelt sende den videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)​.

Det er afgørende at anmelde arbejdsskaden inden for et år for at sikre, at sagen bliver behandlet, og at den tilskadekomne får de rettigheder og den erstatning, der kan være krav på. Anmeldelser, der sker efter fristen på et år, risikerer at blive afvist, medmindre der er særlige omstændigheder, der kan forklare forsinkelsen​.

 

Dine rettigheder og mulighed for erstatning

Hvis en arbejdsskade medfører varige mén, kan du have ret til godtgørelse. Dette kræver dokumentation af ménets varighed og omfang gennem lægefaglige vurderinger. Godtgørelsen afhænger af, hvor alvorlig skaden er, og hvordan den påvirker din daglige funktionsevne.

Hvis skaden resulterer i en nedsat evne til at arbejde, kan du have ret til erstatning for tabt erhvervsevne. Dette inkluderer kompensation for indkomsttab og dækning af udgifter til behandling, hjælpemidler og medicin. Erstatningen sikrer, at du kan få økonomisk støtte til at håndtere indtægtstab som følge af nedsat arbejdsevne.

Behandlingsudgifter, der er nødvendige for at forbedre skadens følger, kan også dækkes. Dette inkluderer udgifter til fysioterapi, kiropraktik og andre nødvendige behandlinger, som hjælper med at genoprette din helbredstilstand så meget som muligt. Det er vigtigt at dokumentere alle udgifter nøje for at sikre korrekt erstatning.

 

Sagsbehandling og afgørelse

Når en arbejdsskade er anmeldt, vil forsikringsselskabet i første omgang behandle sagen og vurdere, om den skal videresendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). AES indsamler yderligere informationer og foretager en samlet vurdering af sagen​.

AES behandler sagerne ved at indhente nødvendige oplysninger fra den tilskadekomne, arbejdsgiveren og lægerne. De vurderer, om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, og hvad den tilskadekomne har ret til i form af erstatning og hjælp.

Hvis man er utilfreds med AES’ afgørelse, har man ret til at klage. Klagen skal indsendes inden for fire uger fra modtagelsen af afgørelsen, og sagen vil da blive revurderet. Det kan være en god idé at søge hjælp fra en advokat eller fagforening i denne proces​.

 

Specielle situationer

I visse brancher er risikoen for vold og trusler desværre en del af arbejdsmiljøet. Dette gælder især for ansatte som socialpædagoger, politibetjente, fængselsbetjente og social- og sundhedshjælpere. Vold og trusler kan medføre både fysiske og psykiske skader, som kan påvirke ens helbred og arbejdsevne på lang sigt. 

Det er vigtigt at anmelde disse hændelser både til politiet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) for at sikre, at skaderne bliver anerkendt som arbejdsskader. Dette giver mulighed for at søge erstatning for både fysiske og psykiske gener​.

Psykiske arbejdsskader kan anerkendes på lige fod med fysiske skader. Disse skader kan opstå pludseligt som følge af en enkelt traumatiserende hændelse eller udvikle sig over tid på grund af vedvarende belastninger i arbejdsmiljøet. 

Eksempler på psykiske arbejdsskader inkluderer posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og depression, som kan opstå efter alvorlige hændelser såsom vold eller trusler på arbejdspladsen. 

Det er vigtigt at dokumentere disse skader grundigt og søge hjælp fra læger eller psykologer, da en korrekt diagnose er vigtig for at kunne få skaden anerkendt som en arbejdsskade. AES vurderer hver sag individuelt og tager hensyn til de specifikke belastninger, der har ført til skaden​.

 

Få hjælp og vejledning

Fagforeninger tilbyder ofte hjælp og vejledning til medlemmer, der er kommet ud for en arbejdsskade. De kan assistere med anmeldelsen, hjælpe med at forstå rettigheder og pligter, og støtte i eventuelle klageprocesser. Derudover kan en erstatningsadvokat give uvurderlig juridisk rådgivning og repræsentation gennem hele forløbet.

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm tilbyder specialiseret hjælp til personer, der er kommet til skade på arbejdet. Vi sikrer, at din sag anmeldes korrekt, og vi styrer al kommunikation med relevante parter. Vores advokater har mange års erfaring med arbejdsskadesager og arbejder for at sikre, at du får den erstatning, du er berettiget til.

Vi tilbyder en gratis og uforpligtende vurdering af din erstatningssag, så du kan få klarhed over dine muligheder uden at binde dig. Vores mål er at give dig tryghed og sikre, at du får den bedst mulige hjælp i din sag.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.