...
Dispensation - det er muligt at anmelde en arbejdsskade efter 1 års fristen

Kan du anmelde en arbejdsskade efter 1 års-fristen?


Hvis du har været udsat for en ulykke på dit arbejde, eller er blevet syg som følge af arbejdet, skal skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. De fastsætter i hvilket omfang, du er berettiget til erstatning.

Når skaden sker, er der mange ting at skulle forholde sig til. En af de ting, du skal være opmærksom på, er at få skaden anmeldt inden for et år. Det er selvfølgelig din arbejdsgivers pligt at sørge for det. Men hvis arbejdsgiveren gør det for sent, kan du evt. alligevel være berettiget til dispensation fra fristen, hvis du opfylder visse betingelser.

Arbejdsskadesikringslovens 1-års-frist

Arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 1 angiver, at et krav om erstatning skal rejses senest et år fra arbejdsskadens indtræden.
Siden 2007 har det dog været nemmere at søge dispensation for 1-års fristen, hvis du opfylder visse betingelser.

Du skal opfylde disse betingelser for at få dispensation:

  • Det er dokumenteret, at du har været udsat for en arbejdsskade
  • Der er erstatningsberettigede følger af skaden
  • Arbejdsskaden er sikker årsag til følgerne

Vi forklarer de forskellige betingelser nedenfor.

Dokumenteret arbejdsskade

Den nemmeste måde at dokumentere en arbejdsskade er ved omgående lægekontakt, enten via skadestue eller egen læge. Få noteret, at du har været udsat for en arbejdsulykke, og sørg for at få noteret alle dine gener ned. Det kan også være en vigtig dokumentation, at din arbejdsgiver eller kolleger kan bekræfte, at ulykken skete, og hvordan.

Erstatningsberettigede følger

Dette krav er opfyldt, såfremt skaden har medført en eller flere af følgende punkter:

  • Udgifter til sygebehandling, optræning eller køb af hjælpemidler
  • Varigt mén
  • Varigt tab af erhvervsevne

Helt generelt betyder dette krav, at der skal være tale om en skade af mere alvorlig karakter. Det indebærer, at skaden har medført efterfølgende gener af betydelig karakter.

Erstatningsberettigede følger kan være smerter i den kropsdel, der er kommet til skade. Men det kan også være gener af mere psykisk karakter. Det kan eksempelvis være, hvis du efterfølgende har fået konstateret posttraumatisk stresssyndrom.
For at der er tale om tab af erhvervsevne, skal ulykken have medført, at du ikke kan arbejde og tjene en løn i samme omfang som inden skaden. (Minimumskrav om 15 % lønnedgang)

Krav om årsagssammenhæng

Årsagssammenhæng betyder, at du skal kunne bevise, at dine gener stammer fra ulykken. Det kan eks. være, hvis du slår hovedet, mens du er på arbejde, og efterfølgende får hovedpine. Her kan der ikke være tvivl om, at det er slaget, der er ”skyld” i hovedpinen. Men det er stadig et krav, at du har dokumentation for strakssymptomer (omgående lægekontakt) og brosymptomer (løbende lægekontakt/behandling).

Hvad betyder det for dig?

Det bedste er selvfølgelig, at ulykken anmeldes inden for den 1-årige anmeldelsesfrist. Men hvis det glipper, så har du ikke afskrevet dig helt fra muligheden for at kræve erstatning. Det kræver blot mere arbejde, og du har en tungere bevisbyrde. Vælger du at bruge en af vores advokater, har vi selvfølgelig erfaring med denne form for bevisførelse.

Er du i tvivl, om du er berettiget til erstatning for din arbejdsskade, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 14 11 15. Du kan også læse mere om erstatning i forbindelse med arbejdsskader her.

Indlægget er skrevet af: Ida Marie Høy Jepsen, sagsbehandler og Tove Juhl Jørgensen, advokatfuldmægtig.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.