...
Godt nyt til dig der venter på svar fra Erstatningsnævnet

Godt nyt til dig der venter på svar fra Erstatningsnævnet


Erstatningsnævnet er det offentlige organ, der behandler sager om erstatning til ofre for voldelige overfald og sædelighedsforbryder.

I mange år har sagsbehandlingstiderne ved Erstatningsnævnet været uforholdsmæssigt lange, hvilket er til stor frustration for os og vores klienter, der blot ønsker en afklaring, så de kan komme videre.

Den 25. april 2019, er vedtaget et nyt lovforslag, hvorefter sagsbehandlingstiden ved Erstatningsnævnet skal nedbringes. Lovforslaget trådte i kraft den 1. maj 2019, så mon ikke vi snart mærker noget til det.

Lovforslaget indebærer 6 nye ændringer:

1. ”Hurtig” tilkendelse af erstatning ved krav med en værdi på 3.500 kr. eller derunder

Det nye lovforslag medfører, at der stilles mindre krav til dokumentationen i sager, hvor erstatningskravet er under 3.500 kr. Det vil sige, at erstatningen vil blive udbetalt så snart, Erstatningsnævnet har fastslået, at kravet om erstatning udspringer af en overtrædelse af straffeloven eller en overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

2. Krav om digital sagsbehandling

Det nye lovforslag giver justitsministeren mulighed for at gøre digital selvbetjening obligatorisk. Dette er endnu ikke ført ud i livet, men kan på sigt betyde, at såfremt du bliver udsat for en forbrydelse, og vil ansøge om erstatning, vil dette skulle ske digitalt.

3. Undersøgelse af skadevolders forsikringsforhold kan udskydes

Indtil nu, har det været således, at Erstatningsnævnet først skal undersøge, om skadevolder har en forsikring, der var forpligtet til at betale erstatningen, og først når dette var udelukket ville Erstatningsnævnet udbetale erstatning.

Dette er fortsat udgangspunktet, men vil i særlige tilfælde kunne fraviges, således at Erstatningsnævnet blot udbetaler erstatning til ofret, og så efterfølgende undersøger forsikringsforholdene.

Det vil sige, at du som offer ikke skal vente på den lange proces mellem Erstatningsnævnet og forsikringsselskabet, der i stedet vil foregå efterfølgende.

De særlige tilfælde, hvor ofre ikke længere skal vente, er:

  • Når vedkommende, der har begået forbrydelsen, er under 14 år gammel
  • Når vedkommende, der har pådraget dig skaden, har handlet i nødværge
  • Når vedkommende, der har pådraget dig skaden, var i en særlig mangelfuld psykisk tilstand

 

4. Erstatningsnævnet kan indhente udtalelse om erhvervsevnetab og varigt mén

Indtil nu, har det været således, at Erstatningsnævnet har skullet indhente en udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om, hvorvidt et voldsoffer har lidt varige mén, og/eller tab af erhvervsevne.

Da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring også er et organ med mange sager, har det i visse tilfælde medført, at Erstatningsnævnet har ventet på dem.

De nye regler medfører at Erstatningsnævnet i stedet kan anmode andre organer om udtalelser, eksempelvis Patienterstatningen, hvis deres sagsbehandlingstid er kortere.

5. Adgang til eIndkomst

Det har før været således, at såfremt Erstatningsnævnet for at træffe afgørelse, skulle bruge oplysninger, eksempelvis skadelidtes indkomstoplysninger, har skadelidt selv skulle fremskaffe og sende disse oplysninger.

Med de nye regler kan Erstatningsnævnet selv få adgang til eIndkomst, og dermed indhente de nødvendige oplysninger direkte fra dette system.

6. Fristen for at fremsætte yderligere krav vedrørende samme lovovertrædelse, indtræder tidligst 2 år efter Erstatningsnævnets endelige afgørelse

Det vil med andre ord sige, at så længe Erstatningsnævnet ikke har truffet en endelig afgørelse, vil der ikke kunne ske forældelse af nogen krav i anledning af sagen.

Det kan i høj grad overvejes, hvorvidt en udsættelse af forældelsesfristen er til gavn for at bringe sagsbehandlingstiderne ned, men uanset hvad, er det en fordel for ofrene, der nogle gange kan være så chokerede over forbrydelsen, at der går et stykke tid, inden de sidste gener opdages.

Giver blogindlægget anledning til flere spørgsmål?

Så kontakt endelig vores erstatningsadvokater. De kan hjælpe dig med eventuelle spørgsmål eller drøfte din sag med dig.
Du kan kontakte os på tlf. nr. 72 14 11 15 eller udfyld vores kontaktformular her – så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

Læs også vores blogindlæg om hvorfor du skal have en advokat med fra start i din erstatningssag – vi giver dig 5 gode grunde. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.